Zobrazit navigaci

Základní údaje o ZŠ Bavorov

Naše škola je plně organizovanou základní školou s devíti ročníky. Nachází se v městečku Bavorov, které leží v malebné jihočeské krajině na břehu řeky Blanice, poblíž města Vodňany. V současné době ji navštěvuje téměř 191 žáků.
Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu.

Ve školní roce 2022/2023 je zde nově otevřena také přípravná třída.

Povinně zveřejňované informace

Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název

Základní škola Bavorov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola, školní družina, školní jídelna.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace

Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.

Zřizovatel: Město Bavorov

3. Organizační struktura

Základní škola IZO: 107722259

školní družina IZO: 114800260

školní jídelna IZO: 102505142

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: Ke Koupališti 332, 387 73 Bavorov

Adresa úřadovny (ředitelna) pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

Úřední hodiny: nejsou stanoveny

Telefonní čísla: 383 390 333, 731 145 881

Internetové stránky: www.zsbavorov.cz

Adresa e-podatelny: škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu.

Elektronická adresa: zsbavorov@zsbavorov.cz

Datová schránka: p5amjjm

5. Bankovní spojení 

Číslo účtu ZŠ: 287833922/0300

Číslo účtu ŠJ: 287836488/0300

Číslo účtu školní on-line pokladny: 287836541/0300

6. IČ: 750 00 598

7. DIČ: 107-750 00 598

8. Dokumenty

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v elektronické i listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy (viz. bod 4).

8.1 Hlavní dokumenty:

rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady nezbytné pro provedení zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,

evidenci dětí, žáků nebo studentů (školní matrika),

doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

vzdělávací programy (podle § 4 až 6 školského zákona),

výroční zprávy o činnosti školy,

třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,

školní řády škol a vnitřní řády školských zařízení, rozvrhy vyučovacích hodin,

záznamy z pedagogických rad,

kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů,

protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,

personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentaci a účetní evidence,

8.2 Směrnice školy

8.3 Výroční dokumentace školy

8.4 Ostatní dokumentace školy

8.5 Údaje o rozpočtu

9. Žádosti o informace

Základní škola má zpracovanou směrnici pro poskytování informací. Tato směrnice je součástí Organizačního řádu školy.

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti v ředitelně školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelny školy
a to buď písemně, nebo ústně po předchozí domluvě termínu schůzky.

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech jmenovitě určených osob je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., v aktuálním znění

Výroční zpráva za poslední kalendářní rok je k dispozici k fyzickému nahlédnutí v ředitelně školy po předchozí domluvě termínu schůzky a dostupné na www stránkách školy.