Zobrazit navigaci

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

ŠPP naší školy je tvořeno činností školního metodika prevence, výchovného poradce, speciálních pedagogů a logopedických asistentů. Na poradenských službách školy se významně podílí třídní učitelé.

Školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření, speciální pedagog se podílí na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče, logopedický asistent se zaměřuje na primární logopedickou prevenci.

Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Školy a školská zařízení, která se podílejí na vzdělávání žáka, postupují za účelem jeho podpory ve vzájemné součinnosti.

Rozsah činností školního poradenského pracoviště:

poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

prevenci školní neúspěšnosti

kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení

včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace

průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy

spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními


Výchovný poradce: Mgr. Jana Záhorková

Kontakt: jana.zahorkova@zsbavorov.cz

Výchovný poradce je koordinátorem vzájemné spolupráce. Pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky s výchovnými problémy, komunikuje s jejich zákonnými zástupci a podle typu problému doporučuje postup a odbornou péči. Poskytuje poradenství k volbě dalšího studia pro žáky i rodiče. Připravuje přihlášky a zápisové lístky pro účely přijímacího řízení. Vede dokumentaci žáků.

Hlavní oblasti činnosti:

výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním

péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky ohrožené neprospěchem

problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence

kariérové poradenství – profesní orientace žáků

prevence negativních jevů a rizikového chování

metodická podpora učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy, konkrétně v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými


Metodik prevence: Mgr. Jana Záhorková, (Mgr. Eliška Dudová)

Kontakt: jana.zahorkova@zsbavorov.cz

Hlavní oblasti činnosti:

koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy

koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování

zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy

prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností

spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd


Speciální pedagog: Mgr. Veronika Lechnýřová, Mgr. Eliška Dudová

Kontakt: veronika.lechnyrova@zsbavorov.cz

Speciální pedagog se podílí na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

Hlavní oblasti činnosti:

spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště (E. Dudová)

vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního či intervenčního programu (spolupráce s vyučujícími)

vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče (spolupráce s vyučujícími)

intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory.

dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti, se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb

dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační), se skupinami žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb

participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy)

průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav

úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů

individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci.

individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb

speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení

metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb

metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně speciálně vzdělávacích potřeb, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů


Logopedický asistent: Mgr. Eliška Dudová, Mgr. Veronika Lechnýřová

Kontakt: eliska.dudova@zsbavorov.cz

Hlavní oblasti činnosti:

primární logopedická prevence

podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku

prevence vzniku poruch řeči

prevence vzniku čtenářských obtíží

poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti)