Zobrazit navigaci

Pro koho a proč vlastně přípravné třídy vznikají?

Přípravná třída je určena pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy podpoří a vyrovná jejich vývoj a napomůže plynulému začlenění do vzdělávacího procesu. Je vhodná pro děti s odkladem povinné školní docházky, dále
pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (děti pětileté). Nultý ročník je vhodný také pro děti mimořádně nadané, pro které ale není vhodný předčasný nástup do 1. ročníku.

Díky malému počtu dětí se pedagog individuálně věnuje každému dítěti a aktivity volí dle aktuálních možností a potřeb daného dítěte. V této třídě může být zapsáno 10, maximálně 15 dětí.

V mnohém se přípravná třída podobá mateřské škole, v mnohém už škole základní. Jako ve škole je tu pevně daný příchod i odchod dětí. Stejně jako v první třídě se děti vzdělávají jen dopoledne a pomalu a nenásilnou formou si zvykají na školní režim a díky tomu není vstup do školy pro ně takovým skokem. Ráno a odpoledne mají stejně jako děti ZŠ možnost využít školní družiny. V nultém ročníku, jak se přípravné třídě někdy také říká, se ale děti neučí stejně jako později v první třídě. Děti mají daleko větší volnost pohybu, hodně si hrají, jsou podporovány v oblastech jejich zájmu a zároveň jsou stimulovány nezralé oblasti jejich vývoje.

Cílem této třídy je systematická příprava na zdárný vstup do 1. třídy. Rok vzdělávání v přípravné třídě se nezapočítává do povinné školní docházky. Činnosti a výchovně vzdělávací obsah v přípravné třídě jsou zaměřeny na rozvoj řečových, sociálních a komunikačních dovedností, hrubé a jemné motoriky, návyků sebeobsluhy a hygieny, časoprostorové orientace, koncentrace pozornosti, hudebního, pracovního a výtvarného projevu, zrakové a sluchové percepce a další.

V přípravném roce ZŠ si dítě i jeho rodina může dobře zvyknout na režim školy, základní povinnosti i všechny další okolnosti vzdělávání. Přihlášku do přípravné třídy podávají rodiče nebo zákonní zástupci dítěte. Přihláška je dále podložena
i doporučením školského poradenského zařízení, které vhodnost této možnosti zvažuje také individuálně.

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Dotazník pro rodiče žáka přípravné třídy

Přihláška do školní družiny

Přihláška do školní jídelny

Souhrnné informace o škole