Zobrazit navigaci

Školní jídelna

  1. Odebírání stravy ze školní jídelny je možné pouze po řádné registraci strávníka ve školní jídelně a úhradě stravného
  2. Stravné se hradí inkasním příkazem na účet 287 836 488/0300, vždy měsíc předem k 20. dni v měsíci. Při platbách nezapomínejte na variabilní symbol, který byl školní jídelnou přidělen. Výjimečně lze v případě cizích strávníků platit stravné hotově. A to měsíc předem vždy k 25. dni v měsíci v čase od 8:00 do 9:00.
  3. Stravovací potřeby (přihlášky, odhlášky) se provádí v systému Strava.cz. Každý strávník je povinen odhlásit (přihlásit) stravování den předem do 13,00 hodin, v ojedinělých případech při nepředpokládané události do 6,00 hodin toho dne u vedoucí školní jídelny na tel. 731 505 026, nebo emailem jidelna@zsbavorov.cz, osobně a výjimečně u kuchařky. U přihlášky i odhlášky je potřeba uvést celé jméno strávníka.
  4. V případě, že nebude stravné přihlášeno a řádně zaplaceno, není možné stravu odebrat.
  5. V případě dětí a žáků, kdy nebude strava odhlášena, ji nelze vykázat jako dotovanou a bude v takovém případě účtována spolu s režijními náklady.
    Pozn. V případě nemoci žáka se strava vydává do přinesených jídlonosičů pouze první den nemoci od 10,45 do 11,00 hodin. V dalších dnech nemoci nemá dítě na dotovaný oběd nárok. Neodhlášený oběd poté platí v plné výši dle kalkulace ceny oběda, tj. finanční norma na potraviny + náklady 48,-. Na dotovaný oběd nemá nárok ani školák v době školních prázdnin, ředitelského volna apod., proto jsou žáci ZŠ v tuto budu automaticky odhlášeni.
    V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. a v návaznosti na zvýšení cen za potraviny a energie ceny je s účinností od 1. 9. 2022 navýšena cena stravného. Pro inkasní platbu stravného je tedy nutné překontrolovat a popř. navýšit inkasní limit, aby byl dostačující a platba proběhla v pořádku. Aktuální ceník v záložce dokumenty zde.