POZOR - důležité! V sekci Informace pro rodiče najdete údaje o provozu školy v době hlavních prázdnin. 
Přečtěte si o zajímavých akcích našich žáků a prohlédněte si nové fotky ve fotogalerii!

Vyhledat

Žákovský parlament
Žákovský parlament 2018/2019 PDF Print E-mail

Školní žákovský parlament
2018/2019

Předseda parlamentu
Dominik Miler

I. tř.
Veronika Koubová

II. tř.
Šimon Kolář

III.tř.
Marie Sekyrová
IV.tř.
 Vojtěch Švojgr
 V.tř.
Zuzana Bačová
VI.tř.
Václav Ebel
VII.tř.
Vítek Miler
VIII.tř.
Daniel Šuba
IX.tř.
Filip Starý
 
 
Školní žákovský parlament ZŠ Bavorov - stanovy PDF Print E-mail

Školní žákovský parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podílet se na chodu školy. Zástupci Školního žákovského parlamentu (dále jen ŠŽP) se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. ŠŽP předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. ŠŽP je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky a snaží se o naplňování cílů školy, podporuje výchovu žáků k zodpovědnosti a příkladnému životnímu stylu. Podílí se na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podporuje jejich dodržování.

Cíle Školního parlamentu:

* zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy,
* předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy atd.,
* připomínat dodržování školního řádu,
* připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování,
* řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy,
* umožnit žákům komunikovat s dospělými, brát je jako své partnery a umožnit žákům uplatnit své dovednosti, schopnosti a získat zkušenosti,
* aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy.

 Stanovy Školního žákovského parlamentu ZŠ Bavorov, okres Strakonice

* Školní žákovský parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku.
* Z každé třídy se volí jeden zástupce. V nutném případě mohou být zástupci nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.
* Školní žákovský parlament se schází alespoň jednou za čtvrtletí nebo dle potřeby.
* Členové Školního žákovského parlamentu si ze svých řad zvolí předsedu. Stává se jím člen parlamentu, který získal nadpoloviční většinu hlasů.
* Školní žákovský parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s koordinátorem, kterým je pedagog pověřený vedením školy.
* Z každého jednání Školního žákovský parlamentu je proveden zápis. O zveřejnění informací z jednání ŠP se starají členové parlamentu – na nástěnce, kontaktem se spolužáky, při třídnických hodinách.
* Jednání Školního žákovského parlamentu se jako hosté mohou účastnit žáci i učitelé školy.
* Členové Školního žákovského parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně.
* Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).
* Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
* Povinností každého člena parlamentu je pravdivě informovat své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní žákovský parlament dospěl.
* Rozhodnutí školního žákovského parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
* Školní žákovský parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy. Rozhodnutí ředitelky a vedení školy je povinen respektovat.
* V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit. 

Práva člena parlamentu:

* účastnit se hlasování,
* možnost demokraticky vyjádřit svůj názor před hlasováním,
* přednést své návrhy vedení školy
* přinést na zasedání parlamentu nový témata k jednání,
* vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti,
* podílet se aktivně na veškerém životě školy.

Povinnosti člena parlamentu:

* pravidelně docházet na jednání,
* omlouvat absence /náhradník za třídu/,
* aktivně prácovat na schůzkách parlamentu,
* účastnit se hlasování,
* účastnit se jiných akcí, souvisejících s činností parlamentu /podle možnosti/,
* předávat informace z parlamentu dále do třídy mezi ostatní žáky,
* předávat informace ze třídy směrem do parlamentu,
* spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel Školního řádu,
* respektovat společenská pravidla a zásady slušného chování,
* dbát na tradici školy a její dobrou pověst,
* přijmout plnou odpovědnost za své iniciativy,
* správně reprezentovat školu.

Pravidla chování při jednáních Školního parlamentu:

* nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých,
* nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet,
* nepoužívat vulgární výrazy,
* řešit školní problémy,
* předávat spolužákům nezkreslené informace,
* spolupracovat v týmu,
* zúčastňovat se schůzek a přicházet včas.

 Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS