POZOR - důležité! V sekci Informace pro rodiče najdete údaje o provozu školy v době hlavních prázdnin. 
Přečtěte si o zajímavých akcích našich žáků a prohlédněte si nové fotky ve fotogalerii!

Vyhledat

Školská rada
Výsledky voleb do ŠR - listopad 2018 PDF Print E-mail
Školská rada při Základní škole Bavorov, příspěvková organizace

Na základě Zákona č.561/2004 Sb., školského zákona § 167 odst. 2) byl zřizovatelem (Město Bavorov) stanoven počet členů školské rady šest.

Ve volbách do školské rady konaných na Základní škole Bavorov, příspěvková organizace dne 15. 11. 2018 byli zvoleni z řad zákonných zástupců tito zástupci do školské rady: Ing. Jiří Kulík a MgA. Lenka Ebelová (v uvedeném pořadí).

Ve volbách do školské rady konaných na Základní škole Bavorov, příspěvková organizace dne 14. 11. 2018 byli zvoleni z řad pedagogických pracovníků tito zástupci do školské rady: Mgr. Jana Toušková a Mgr. Jana Silovská (v uvedeném pořadí).

Zřizovatelem byli do školské rady jmenováni Jiří Krajíc a Iva Jarošová.

V lednu 2019 proběhne 1. schůzka školské rady v novém složení, kde bude volen předseda školské rady pro následující období.
 
Volby do školské rady - 2018 PDF Print E-mail
 Kandidátní listinu pro volby zákonných zástupců žáků do Školské rady při ZŠ Bavorov, které se uskuteční dne 15.11.2018, najdete zde.
 
Volby do školské rady - 2018 PDF Print E-mail
Vážení rodiče,

v letošním školním roce končí funkční období Školské rady při Základní škole Bavorov, příspěvková organizace, která byla zřízena na základě §167 zákona č. 561/2004 Sb. Proto je potřebné uskutečnit nové volby.

Volby se budou řídit Volebním řádem. Počet členů Školské rady je celkem 6. Členy školské rady ze strany zákonných zástupců žáků školy se stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. Členství v školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka, jestliže tento přestal být žákem školy.

Volby se uskuteční ve čtvrtek 15. 11. 2018 v průběhu třídních schůzek. Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek, na kterém zakroužkuje maximálně dvě jména z navržených kandidátů. Lístek se zakroužkováním více než dvou jmen bude neplatný. Volba je tajná. Volební urna bude umístěna v učebně v 1. patře hlavní budovy školy.

Školská rada a volby se podle § 167 řídí těmito pravidly
1. Při základních školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
4. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
5. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
6. Funkční období členů školské rady je tři roky.
7. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Školská rada má podle § 168 tyto kompetence
1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny.
3. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.
4. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
5. Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
6. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
7. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen: umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

V průběhu listopadu proběhnou doplňovací volby do školské rady také u zástupců pedagogických pracovníků.

Pokud máte zájem kandidovat, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji s vlastnoručním podpisem osobně, nebo prostřednictvím svého dítěte, ředitelce školy nebo třídnímu učiteli nejpozději do pátku 10. 11. 2018. Formulář přihlášky ve formě PDF dokumentu ke stažení 
zde.

Seznam všech navržených kandidátů bude zveřejněn od 13. 11. 2018 na webových stránkách školy a nástěnce školy
v elektronické žákovské, dále bude vyvěšen ve čtvrtek 15. 11. 2018 u vstupních dveří školy.

Nové složení školské rady bude zveřejněno do konce měsíce listopadu 2018 na www.zsbavorov.cz.

Jana Sedláčková
 
Volby pro následující období - prosinec 2015 PDF Print E-mail

Ve volbách provedených na Základní škole Bavorov, okres Strakonice k 18. 12. 2014 byli zvoleni z řad zákonných zástupců tito zástupci do školské rady: Miroslava Podlahová, Ing. Jiří Kulík (v uvedeném pořadí), dále jako náhradníci: Naďa Přibová, Mgr. Lenka Čadová (v uvedeném pořadí).

Ve volbách provedených na Základní škole Bavorov, okres Strakonice k 18. 12. 2014 byli zvoleni z řad pedagogických pracovníků tito zástupci do školské rady: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Eliška Dudová (v uvedeném pořadí). Další v pořadí (pro náhradu v případě potřeby): Mgr. Jana Silovská, Mgr. Marcela Pfefferová.

Zřizovatelem byli do školské rady jmenováni Václav Kůs a Iva Jarošová.

V lednu 2015 proběhla 1. schůzka školské rady v novém složení, kde byl volen předseda školské rady pro následující období. Předsedou byl zvolen Václav Kůs.

 
Školská rada při ZŠ v Bavorově PDF Print E-mail
Na základě zákona č.561/2004 Sb., školského zákona, § 167 odst. 2) je při ZŠ Bavorov zřízena školská rada. Zřizovatelem (Město Bavorov) bylo stanoveno, že rada bude šestičlenná a že ji budou tvořit 2 zástupci jmenovaní zřizovatelem, 2 zástupci z řad rodičů a 2 zástupci ZŠ Bavorov.
Dne 16.6. 2005 byli zřizovatelem jmenováni do školské rady Václav Kůs a Iva Jarošová.
Ve volbách provedených v květnu a červnu 2005 byli ke dni 30.6.2005 do školské rady zvoleni z řad rodičů zástupci  Jana Čechová a Věra Novotná. Jako náhradníci byli v uvedeném pořadí zvoleni Magda Fundová a Pavel Sebera.
Ve volbách provedených na ZŠ v Bavorově byli ke dni 30.6.2005 do školské rady zvoleni jako zástupci ZŠ Marcela Pfefferová – zástupkyně ředitele školy a Jana Vlčková – učitelka ZŠ v Bavorově. Jako náhradníci byli v uvedeném pořadí zvoleni Jana Silovská, Eliška Dudová a Marie Švrčková.

 Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS