POZOR - důležité! V sekci Informace pro rodiče najdete údaje o provozu školy v době hlavních prázdnin. 
Přečtěte si o zajímavých akcích našich žáků a prohlédněte si nové fotky ve fotogalerii!

Vyhledat

Výroční zprávy
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 PDF Print E-mail
 Úplné znění výroční zprávy za školní rok 2015/2016 najdete zde.

Výroční zpráva za uvedené období byla zpracována a předložena ke schválení školské radě. Po projednání v radě, zpracování připomínek členů rady a odsouhlasení bude zpráva zveřejněna zde.
 
Výroční zpráva za školní rok 2015/16 PDF Print E-mail
 Úplné znění výroční zprávy za školní rok 2015/2016 najdete zde.
 
Výroční zpráva za školní rok 2014/15 PDF Print E-mail
Výroční zprávu naší školy za školní rok 2014/15 si můžete přečíst ZDE.
 
Výroční zpráva za školní rok 2013/14 PDF Print E-mail
Výroční zprávu o činnosti a chodu Základní školy Bavorov ve školním roce 2013/2014 si můžete přečíst zde.
 
Výroční zpráva o činnosti školy 2012/13 PDF Print E-mail
dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky č. 15/2005 Sb § 7 ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice
Sídlo školy: Bavorov, Ke Koupališti 332
Zřizovatel školy: Město Bavorov
Ředitel školy: Alois Gribáč

Výroční zpráva ZŠ – struktura podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 ve znění vyhlášky 225/2009

1. Základní údaje o škole

1.1 Škola
1.2 Zřizovatel
1.3 Součásti školy
1.4 Základní údaje o součástech školy
1.5 Materiálně – technické podmínky školy
1.6 Údaje o školské radě

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
2.2 Vzdělávací programy

3. Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

4.1 Zápis k povinné školní docházce
4.2 Výsledky přijímacího řízení

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
5.2 Údaje o zameškaných hodinách
5.3 Údaje o integrovaných žácích
5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách
8.2 Účast žáků školy v soutěžích
8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

10. Základní údaje o hospodaření školy

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

13. Údaje o předložených a školou realzovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery


1. Základní údaje o škole

1.1 Škola

Základní škola Bavorov je jediná základní škola v obci. Je zřízena jako organizace s právní subjektivitou.
Právní forma: příspěvková organizace IČO: 750 00 598
Adresa: Ke Koupališti 332, 387 73 Bavorov
Zařazena do sítě škol byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutím č.j. 18 216/03-21 ze dne 23.4.2003 s účinností od 1.1.2003.
S názvem Základní škola Bavorov, okres Strakonice a s identifikátorem zařízení: 650 042 395

Kontakty:
telefon 383 390 333, mobil 731 145 881
mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.zsbavorov.cz

Je organizovaná jako úplná s 9 ročníky.
Spádový obvod školy: Město Bavorov a dále tyto obce: Bílsko, Budyně, Čepřovice, Hájek, Krajníčko, Měkynec, Pivkovice.

Zvláštní místní podmínky:
- začátek školního vyučování je v 7,40 hodin – důvodem je ukončení vyučování v návaznosti na odjezdy autobusů
- přibližně třetina žáků dojíždí do sídla školy

1.2 Zřizovatel

Zřizovatel: Město Bavorov
Právní forma: obec, IČO: 00 250 945
Adresa: náměstí Míru 1, 387 73 Bavorov

1.3 Součásti školy

Škola sdružuje:

1. Základní škola kapacita plánovaná 200 žáků IZO: 107 722 259
2. Školní družina kapacita plánovaná 180 žáků IZO: 114 800 260
3. Školní jídelna kapacita plánovaná 400 jídel IZO: 102 515 042

1.4 Základní údaje o součástech školy

Základní škola
Je plně organizovaná to jest 1.- 9.ročník.Ve všech ročnících je po jedné třídě. Ve statistické výkazu k 30. 9. 2012 bylo zaevidováno celkem 162 žáků. Školní rok 2012/2013 ukončilo na naší škole celkem 161 žáků.

Školní družina
Školní družina zajišťuje péči o žáky v době před vyučováním a následně po vyučování. Vychovatelky pracovaly dle ŠVP pro zájmové vzdělávání, rozvrhu činností a týdenních plánů. ŠD byla organizována ve 4 odděleních, s celkovým počtem 145 přihlášených žáků. Obsahem činností bylo vedení zájmových a rekreačních aktivit, částečně také příprava na vyučování.

Školní jídelna
Vyvařuje pro žáky naší školy a děti z mateřské školy.V jidelně se stravují i cizí strávníci.
Ve školní roce 2012/2013 se stravovalo 155 žáků, 80 dětí z MŠ.

1.5 Materiálně-technické podmínky školy

Zázemí školy
Areál školy zahrnuje samostatné budovy pro školní družinu, pro výuku pracovních činností, dále tělocvičnu, školní jídelnu a hlavní budovu.V budově, která slouží školní jídelně, je zároveň umístěna i pobočka ZUŠ Vodňany.
Výše uvedené budovy jsou vytápěny jednou kotelnou. Budovy školního areálu jsou vytápěny plynem.V areálu je školní hřiště, školní pozemek se sadem a hřiště pro potřeby školní družiny.

Vybavenost školy nábytkem, učebními pomůckami.

Hlavní budova:
Ve školním roce 2011/2012 byla zazeplena střecha tělocvičny. Na střeše tělocvičny a na spojovacím krčku do hlavní budovy byla vyměněna krytina.
Ve školním roce 2012/2013 byla provedena oprava a rekonstrukce fasády a výměna střešní krytiny.Škola tím získala opět velice pěkný vzhled. Na severní straně hlavní budovy byl postaven výtah pro bezbariérový vstup do školy. Ten byl zakomponován do zadní části objektu tak, že nenarušuje pohled z této strany.

Školní dílny:
Zastaralé je vybavení ve školních dílnách.O něco lépe je vybavena školní kuchyňka, která se nachází v budově dílen.Jedna z učeben je určena pro činnost zájmových kroužků a nepovinný předmět náboženství. V této budově byly zabudovány nové vchodové dveře.

Školní hřiště:
Součástí areálu školy je oplocené školní hřiště. Na travnaté ploše je umístěno antukové hřiště pro míčové hry a doskočiště pro skok do dálky.

Tělocvična:
S hlavní budovou je vestibulem propojena tělocvična. Její výstavba byla dokončena v roce 1993.
Tělocvična je plně vyhovující velikostně i vybaveností tělocvičným nářadím. Byla provedeno zateplení a rekonstrukci střechy(2012). O hlavních prázdninách 2013 byla přebroušena a znovu natřena podlaha v tělocvičně, včetně nového vyznačení hřišť pro košíkovou, házenou, odbíjenou, tenis a florbal.

Školní družina:
Školní družina je umístěna v samostatné budově. Celá budova je zrekonstuována (2005) a vybavena novým nábytkem.
Na travnaté ploše před školní družinou byly instalovány za finančního přispění SRPDŠ houpačky a další nářadí pro volnočasové aktivity dětí. Dále bylo upraveno hřiště pro kopanou a míčové hry.
Družina ke své činnosti dále využívá budovu školních dílen, školní hřiště, tělocvičnu a počítačovou učebnu. Bylo upraveno prostranství před vchodem do školní družiny položením dlažby a zastřešen prostor před novými vchodovými dveřmi(krytá pergola). Zárověň byla zasazena nová okna v celé budově a vnitřek byl vymalován.

Školní jídelna:
Jídelna splňuje požadavky pro stravování. Školní kuchyně zajišťuje stravování pro žáky a pracovníky školy, pro mateřskou školu i pro cizí strávníky. V tomto školním roce byla zakoupena trouba (30 000,-Kč), varný kotel (25 000,- Kč) , nový počítač s připojením k internetu a několik nerezových hrnců a nádobí.

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení: 30.6.2006

Počet členů školské rady : 6 členů - Čechová Jana a Novotná Věra - zástupci rodičů, Marcela Pfefferová – zástupkyně ředitele školy a JanaVlčková – učitelka ZŠ, za město Bavorov jsou v radě Václav Kůs a Iva Jarošová.
Kontakt: předseda Václav Kůs, Na Sídlišti 494, 387 73 Bavorov, mobil 724 862 004

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

a) nová soustava
79-01-C/01 Základní škola RVP

2.2 Vzdělávací programy

Ve školním roce 2012/2013 byla prováděna ve všech ročnících výuka podle vlastního vzdělávacího programu ŠVP RVP Z Bavorova do světa.

3 . Přehled pracovníků školy 2011/2012

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

počet / úvazky
ZŠ vedení a učitelé /16 /12,455
ZŠ provozní - školník a uklízečky /4 /3,500
ZŠ ekonomka /1 /0,400
ŠD vedoucí vychovatelka a vychovatelky /3 /3,089
ŠJ vedoucí a kuchařky bez VHČ /4 /3,445
ŠJ doplňková činnost (dříve VHČ) /0,180
Všechny součásti (fyzický poč prac +)/ 27 /23,706

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

Učitelé /funkce /hod /úvazek
1. Pfefferová Marcela zást.řš /11 /1,000
2. Vlčková Hana TU4 /22 /1,000
3. Silovská Jana TU3 /20 /1,000
4. Vlčková Jana TU5, ICTK metod /19 /1,000
5. Fencová Renata TU1 /22 /1,000
6. Sedláčková Jana TU9 /20 /0,909
7. Gribáč Alois ř.š. /7 /1,000
8. Jandová Marie VP,SPJ koord /20 /1,000
9. Švrčková Marie TU7 /8 /0,364
10. Rychtářová Anna TU8 /22 /1,000
11. Okruhlicová Irena TU9 /22 /1,000
12. Vlček Miroslav uč /9 /0,409
13. Jezl Zdeněk uč /10 /0,455
14. Stará Šárka TU2 /22 /1,000
15. Novotná Jana uč /4 /0,182
15. Nikola Miroslav náboženství /1 /0,045
12,455

Vychovatelé /funkce /hod /úvazek
Dudová Eliška - vedoucí vychovatelka /25 /1,000
Novotná Jana vychovatelka /28 /1,000
Troubilová Štěpánka vychovatelka /28 /1,000
Fencová Renata vychovatelka /2, 25 /0,089
3,089

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

učitelé ZŠ /aprobace
1 Nikola Miroslav/ Náb. - etika
2 Fencová Renata /1.stupeň
3 Gribáč Alois /M - Tv
4 Jandová Marie /Př-Ch-Pp
5 Jezl Zdeněk /Z - Tv
6 Okruhlicová Irena /F - Zt
7 Pfefferová Marcela /1.stupeň
8 Rychtářová Anna /M - Zt
9 Silovská Jana /1.stupeň
10 Stará Šárka /1.stupeň
11 Sedláčková Jana /Čj - Hv 
12 Švrčková Marie /Čj - D
13 Vlček Miroslav /Nj-Rj-D
14 Vlčková Hana /1.stupeň
15 Vlčková Jana /1.stupeň
16 Novotná Jana /1.stupeň

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

muži / ženy
Do 30 let /0 /0
31 až 40 /0 /4
41 až 50 /0 /5
51 až 60 /1 /3
Nad 60 let /3 /2

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

Provozní pracovníci /funkce /hodin /úvazek
1. Neubert Josef školník /8 /1,000
    Neubert Josef uklízeč 2 0,250
2. Kuklová Hana uklízečka /5 /0,625
3. Nová Jana uklízečka /7 /0,875
4. Brychová Eva uklízečka /6 /0,750
celkem 28 3,500
5. Vítovcová Marie ekonomka /16 /0,400
Celkem provozní zaměstnanci ZŠ /34 /3,900

Školní jídelna /hodin /úvazek
1. Bušková Marcela - vedoucí ŠJ /6,6 /0,820
Bušková Marcela kuchařka VHČ1 /4 /0,180
2. Kotrcová Marie kuchařka /5 /0,625
3. Synáčková Brigita kuchařka /8 /1,000
4. Vozábalová Pavla kuchařka /8 /1,000
Celkem včetně VHČ /29 /3,625

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

4.1 Zápis k povinné školní docházce

Zápis proběhl ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Dostavilo se k němu celkem 21 dětí. U pěti dětí byla školní docházka
odložena o jeden rok. K zápisu přišli 3 žáci, kteří měli odklad školní docházky z loňského roku.

4.2 Výsledky přijímacího řízení

Školní docházku úspěšně zakončilo v 9. ročníku celkem11 žáků. Osm chlapců a tři dívky.
Všichni byli umístěni do škol a učilišť, která si zvolili. Z pátého ročníku odešel jeden žák na víceleté gymnázium také jedna dívka ze 6.ročníku. Do středních škol nastoupili 4 žáci (2 dívky a 2 chlapci) a do učilišť 7 (1 dívka a 6 chlapců).

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

1. stupeň
Třída /Žáků /Prosp.s vyzn. /Prospělo /Neprospělo /Nehodnoceno
I. /17 /17 /0 /0 /0
II. /20 /19 /1 /0 /0
III. /21 /14 /6 /1 /0
IV. /19 /11 /8 /0 /0
V. /22 /15 /7 /0 /0
Celkem 99 76 22 1 0

2. stupeň
Třída /Žáků /Prosp.s vyzn. /Prospělo /Neprospělo /Nehodnoceno
VI. /18 /9 /9 /0 /0
VII. /17 /8 /9 /0 /0
VIII. /16 /5 /11 /0 /0
IX. /11 /3 /8 /0 /0
Celkem /62 /25 /37 /0 /0
Celá škola /161 /101 /59 /1 /0

5.2 Údaje o zameškaných hodinách (celý rok)

Třída celkem /průměr na žáka /omluvených /neomluvených /průměr oml /průměr neoml

I. /494 /29,05 /494 /0 /29,05 /0
II. /558 /27,90 /558 /0 /27,90 /0
III. /604 /28,76 /604 /0 /28,76 /0
IV. /675 /35,50 /673 /2 /35,42 /0,1
V. /1420 /64,54 /1420 /0 /64,54 /0
VI. /695 /38,61 /695 /0 /38,61 /0
VII. /1022 /60,11 /1022 /0 /60,11 /0
VIII. /959 /59,93 /959 /0 /59,93 /0
IX. /848 /77,00 /848 /0 /77,00 /0

5.3 Údaje o integrovaných žácích

Ve školním roce 2012/2013 bylo evidováno celkem 21 žáků se zdravotním postižením. Z toho s vývojovými poruchami učení bylo 19 dětí z toho 4 dívky (vesměs se jednalo o následující poruchy: dyslexie, dysgrafie, dysortografie), mentální postižení 1 žák a jeden žák s vadami řeči.

5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně –vzdělávacím procesu

V předchozím školním roce se žáci naší školy zúčastnili pilotního testování 5. a 9. tříd. Jednalo se o první krok na cestě k celonárodnímu testování žáků v roce 2014. V tomto škoním roce proběhlo celoplošné generální testování na všech základních školách. Na naší škole proběhlo 6. června 2013.

Naši žáci (pátý i devátý ročník) jsou v průměru ve většinové skupině žáků rozdělených podle výsledků (Č5,M5,Č9)a v Aj5 a M9 o jeden stupeň níže. To odpovídá i hodnocení jednotlivých předmětů na naší škole. V posledních dvou letech opouštěli naši školu žáci z 9 ročníku nejen v nenižším počtu za historii školy (loni 8 tento rok 11), ale byli to i žáci s nejhoršími pracovními výsledky ve vyučování.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Evaluace Minimálního preventivního programu vychází z předcházejících programů, které byly na škole realizovány. Všechny aktivity jsou v souladu se ŠVP ,,Z Bavorova do světa“.

Žáci mají dostatek informací o nebezpečí vlivu různých látek na zdraví, o závislosti na hrách, které získávají na druhém stupni z besed i výuky rodinné výchovy, občanské výchovy, přírodopisu, chemie i ostatních předmětů, na prvním stupni zejména z výuky prvouky, vlastivědy a přírodovědy.

Žáky vedeme k vzájemné spolupráci v rámci školních projektů a akademie. Pozitivně působíme na formování jejich osobnosti pořádáním exkurzí, výletů, kurzů na Dřípatce, návštěv divadelních a filmových představení.

Ve školním roce 2012/13 probíhala prevence sociálně patologických jevů v povinných předmětech na prvním i druhém stupni, v činnosti zájmových kroužků, v organizaci odborných programů, přednášek a besed na téma šikana, xenofobie, drogové a ostatní závislosti, kouření, vztahy ve třídě, právní vědomí.

Velmi dobře se osvědčily akce pro mladší spolužáky, kdy žáci devátého ročníku sami organizují fotbalový a florbalový školní turnaj, mikulášskou besídku, hravé soutěže před Vánocemi a ke Dni dětí.
Nadále pracuje školní parlament.

Hodnocení aktivit je žákům zadáváno s odstupem času a je orientováno na zlepšení vztahů ve vrstevnické skupině.

Velkým problémem stále zůstává otázka kouření a alkoholu. Jednak kouří i žáci prvního stupně a jednak je u žáků kouření rodiči tolerováno. V tomto školním roce jsme zpracovali i podrobný plán šikany a přesně jsme definovali jednotlivá stádia.

V oblasti prevence se zaměřujeme na spolupráci s rodiči.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

Protože škola získala novou techniku, interaktivní tabule,(z grantu “EU peníze školám”) jsou učitelé proškolováni v užívání a využití této pomůcky pro zlepšení a zkvalitnění výuky.

“Microsoft Power Point “-pokročilí. Proškolení proběhlo přimo ve škole: Rychtářová Anna, Stará Šárka, Sedláčková Jana, Jandová Marie, Okruhlicová Irena, Silovská Jana
“Zpracování sad digitálních materialů pro ZŠ”: Jandová Marie, Okruhlicová Irena, Stará Šárka, Rychtářová Anna, Vlčková Jana
“Finanční gramotnost- finance v praxi”: Rychtářová Anna, Okruhlicová Irena
“Interaktivní tabule v hodinách chemie a přírodopisu”: Marie Jandová
“Interaktivní metody ve výuce matematiky”: Stará Šárka, Silovská Jana
“Inspiromat pro angličtináře”: Vlčková Jana
“Anglická gramatika hrou pro 1.stupeň”: Vlčková Jana
Výše uvedená školení byla financována z grantu.

“ŠVP- změny a realizace ve výuce” : Stará Šárka, Ryhtářová Anna
“Interaktiví tabule Smart Boart”: Stará Šárka, Fencová Renata
,,Zákoník práce” : Marcela Pfefferová
,,Bezpečnost práce” : Marcela Pfefferová
,,Požární ochrana a bezpečnost práce” : Alois Gribáč

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách

Školní družina zajišťuje péči o žáky v době před vyučováním a následně po vyučování. Vychovatelky pracovaly dle ŠVP pro zájmové vzdělávání, rozvrhu činností a týdenních plánů. ŠD byla organizována ve 4 odděleních, s celkovým počtem 145 přihlášených žáků. Obsahem činností bylo vedení zájmových a rekreačních aktivit, částečně také příprava na vyučování.

1.Oddělení – vychovatelka Štěpánka Troubilová
Toto oddělení navštěvovali žáci 1. a 2. třídy, celkem zde bylo zapsáno 35 dětí. Činnost byla zaměřena zejména na odpočinkové aktivity a přípravu na vyučování - zejména vypracování domácích úkolů.. Rovněž vychovatelka organizovala sběr léčivých bylin a pomerančové kůry, vedla výtvarný kroužek.

2.Oddělení – Eliška Dudová
Docházku tvoří žáci 3., 4. a 5. třídy, celkem zapsáno 37 dětí. Činnost oddělení byla zaměřena na různé rekreační a sportovní aktivity, přípravu na vyučování, ale i odpočinek. Vychovatelka celoročně zapůjčovala žákům knihy ze školní knihovny a vedla kroužek dovedných rukou.

3. Oddělení – Jana Novotná
Na tomto oddělení od září roku 2011 došlo ke změně vychovatelky, za Květu Bayerovou nastoupila výše uvedená Jana Novotná, která ji i nadále zastupuje po dobu rodičovské dovolené. Docházku tvoří žáci 2. stupně (6. – 9. třída), zapsáno bylo celkem 37 žáků. Činnost je zaměřena zejména na sportovní aktivity, výukové počítačové programy i přípravu na vyučování. Vychovatelka vede kroužek sálové kopané a dopravní výchovu.

4.Oddělení – Renata Fencová
Žáci z tohoto oddělení docházejí do počítačové učebny v budově ZŠ, ostatní oddělení jsou umístěna v budově „Strnadovna“. Celkem zde bylo přihlášeno 36 žáků a jejich činnost byla zaměřena zejména na výukové programy, práci na internetu atd.

Ke své činnosti děti využívaly tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní zahradu, hřiště s průlezkami a pískovištěm. Od počátku školního roku pracovalo při školní družině 5 zájmových kroužků.Velmi oblíbený je u dětí kroužek sálové kopané, práce na počítačích, výtvarný kroužek nebo kroužek dovedných rukou, jehož výrobky byly použity jako dárky při příležitosti zápisu prvňáčků, k vánočnímu setkání důchodců a do tomboly na dětský maškarní karneval. Výtvarné práce dětí byly využity také při vánoční výstavě, která se uskutečnila v prostorách zámečku. Děti rovněž pomáhaly při zhotovení výrobků na velikonoční jarmark. Velkému zájmu se těší také dopravní kroužek, který se zúčastnil okresního kola ve Strakonicích a děti zde pod vedením vychovatelky Jany Novotné obsadily pěkné 1. místo v I. kategorii a starší žáci ve II. kategorii se umístili na 6. místě.

Činnost ve školní družině rozvíjí dítě v dovednostech důležitých pro život ve společnosti a vybavuje ho žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Družina napomáhá posilovat osobnost každého dítěte, pomáhá mu najít se, profilovat a dosáhnout úspěchu. Největší roli zde hrají vhodná motivace, radost z činnosti, ctižádost, zvědavost a povzbuzování. Důležitou úlohu má školní družina i v prevenci sociálně patologických jevů. A nesmíme zapomínat ani na to, že dítě, které právě absolvovalo školní vyučování, netouží potichu sedět a ”být hodné! ”

V rámci výuky absolvovali naši žáci i plavecký kurz v Prachaticích. Žáci dojížděli na plavecký bazén autobusem. Jednalo se o 1.stupeň: 3.třída a 4.třída 20 hodin ( 10 dvoulekcí). Výcvik probíhal od listopadu 2012 do ledna 2013.

Velkou oblibu si získaly navštěvy našich žáků v centru ekologické výchovy v Prachaticích “Dřípatka”.

Všechny třídy navštívily kulturní a divadelní představení v KD ve Vodňanech a multikino v Českých Budějovicích(žáci 2.stupně zde obdrželi pololetní vysvědčení). Zajímavé byly navštěvy mateřské školy na společná divadelní představení. Úspěch u dětí měla i místní výstava rybářů a včelařů.

Byl prováděn úspěšně sběr starého papíru a hliníku.

V březnu tohoto školního roku navštívili žáci a učitelé naší školy opět své kolegy ve družební škole Liebanau v Rakousku.Tohoto setkání se zúčastnil i pan starosta Miroslav Fenc. Žáci 2. stupně si vyzkoušeli sjezdové a běžecké lyžování, chůzi na sněžnicích. Další skupiny lední metanou a bruslení na přírodním kluzišti. Partnerská škole byla v minulém roce rekonstruována, takže jsme měli možnost vidět nové pomůcky a zařízení školy.

8.2 Účast žáků školy v soutěžích

Ve sběrové soutěži se naše škola umístila na 5.místě. Bylo to ve sběru hliníku (pořádala F.I.I.,s.r.o.). V dopravní soutěži mladých cyklistů ve Strakonicích si naše družstva vedla velice dobře, tak jako v předchozích ročnících. V kategorii I. obsadilo družstvo mladších žáků v sestavě Jakub Malý(2), Václav Kulík(3), Veronika Brandýsová(4) a Lenka Podlahová(7) 1. místo. V jednotlivcích bylo pořadí podle čísel uvedených u jmen v závorce. V krajské kole toto družstvo osadilo sedmé místo.

Družstvo starších žáků skončilo na 5.místě. V jednotlivcích dosáhli nejlepších výkonů Karel Kulík(9), Eva Petrášková(15), Filip Kotyza (23) a Petra Seberová (27). V obou kategoriích závodilo dohromady šedesátčtyři soutěžících.

Účast v okresní kole matematická olympiády si vybojoval Karel Kulík, který získal 15. místo v kategorii sedmých ročníků. V okresním kole pěvecké soutěže Jihočeský zvonek se Veronika Brandýsová a Kateřina Čechová umístily ve stříbrném pásmu.

Proběhla školní kola soutěží v recitaci, zpěvu, českém jazyce, matematice (Klokan), fyzice, chemii, dějepisu a školní kolo rybářské olympiády.

8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 2012/2013

Žáci naší školy se tradičně zapojují do fotbalových soutěží. Nejmladší žáci se zúčastnili turnaje Mc Donalds ve Strakonicích. V kategorii 1.-3.třída žáci naší školy skončili na 5 místě a mladí fotbalisté ze 4.a 5.ročníku byli desátí. Nejstarší žáci hráli turnaj v minikopané, obsadili 11. místo.

V atletických soutěžích dosahují naši žáci pravidelně dobrých výkonů. Na Předmájovém běhu ve Vodňanech vybojovala první místo ve své kategorii Marie Kulíková. Druhé byly dívky Tereza Bayerová a Kubová Veronika a třetí doběhl ve své kategorii Karel Kulík.

9 .Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2012/2013 neprovedla Česká školní inspekce na naší škole žádnou inspekční činnost.

10. Základní údaje o hospodaření školy Kalendářní rok 2012

Základní údaje o hospodaření školy
a) příjmy
1. celkové příjmy,
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců,
3. příjmy z doplňkové činnosti,
4. ostatní příjmy;

b) výdaje
1. investiční výdaje celkem,
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho
- náklady na platy pracovníků školy,
- ostatní osobní náklady,
- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,
- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,
- stipendia,
- ostatní provozní náklady;

Hlavní činnost

Příjmy
Příjmy celkem 12 241 323,33
Z toho :
- příspěvky a dotace na provoz 10 906 426,00
- tržby za vlastní výkony (stravné) 1 028 586
1 028 586,00
- zúčtování fondů 174 890,00
- ostatní 131 441,33

Výdaje
Neinvestiční výdaje celkem 12 031 942,35
Z toho:
- spotřeba materiálu 1 288 061,00
- spotřeba energie 1 000 402,00
- opravy a udržování 474 812,40
- služby 232 258,47
- prostředky na platy a OON 6 403 444,00
- zák.pojištění +ost.soc.náklady 2 199 689,48
- odpisy 430 426,00
- ostatní náklady 2 849,00

V položce prostředky na platy bylo sníření na podlimitní počet žáků. Prostředky byly vyčerpány v plné výši. Z prostředků FO na platy a odvody bylo čerpáno 148 901,00 Kč. /na mzdy a odvody /

Na učebnice, učební pomůcky bylo vydáno celkem 30 880,- Kč. Z toho bylo vyčerpáno 3 620,- Kč na na učební pomůcky pro 1.třídu. Na nemocenskou, kterou hradí zaměstnavatel bylo vyčerpáno 18 413,00 Kč. Z provozních prostředků na učebnice bylo vyčerpáno 16 112,00 Kč a na plavání 17 136,00 Kč to na základě rozhodnutí zastupitelstva města Bavorov ze dne 7. 6. 1012 č. 2/2012. Prostředky ve výši 381 196,00 Kč na „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1,4 „ z neinvestičního fondu UZ 33123 bylo čerpáno celkem 174 890,00 Kč, další prostředky je možno čerpat do konce února 2013.

V letošním roce byla opravena celá střecha tělocvičny celkové náklady ve výši 890 676,00 Kč tyto náklady byly hrazeny z prostředků školy - částka 590 676,- Kč z FRM a 300 000,- Kč z prostředků na investice / odpisu HIM/. Další investice byla výměna dveří u vchodu do školy ve výši 91 086,00 Kč a úprava terénu před ŠD 63 490,- Kč.

Z čerpání provozních prostředků připadá největší částka na energii – 1,041 771 Kč.
Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl zisk ve výši 179 721,48 .
O převedení finančních prostředků do roku 2013 ZŠ Bavorov požádala MěÚ Bavorov 24. 1. 2013..

Investiční výdaje
V roce 2012 se zrealizovaly následující akce:
- oprava střechy u tělocvičny ve výši 890 676,- Kč.
- výměna dveří u vchodu do školy a u dílen ve výši 91 086,00 Kč
- úprava terénu u ŠD ve výši 63 490,00 Kč

Plnění závazných ukazatelů – porovnání rozpočtu a skutečnosti
Rozpočet v Kč po úpravě / Skutečnost v Kč

Příspěvek zřizovatele celkem /2 480 426 / 2 480 426
Z toho – odpisy /430 426 /430 426
Příspěvek státu celkem /8 426 000 /8 426 000
Z toho – platy /6 185 000 /6 185 000
OON
Odvody +ost.ONIV /2 241 000 /2 241 000
Rozvoj. program /0 /0
Dotace konkurenceschopnost UZ 33123 /381 196 /381 196
Limit pracovníků  /23,3 /23,3

Jak je zřejmé z výše uvedeného přehledu, všechny závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2012 jsme dodrželi. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem a se zřizovatelem jsme provedli podle pokynů a v termínech daných zřizovatelem. Žádné finanční prostředky jsme nevraceli.

Doplňková činnost
Z okruhů doplňkové činnosti, které má škola povoleny, provozuje hostinskou činnost – tj. v rámci volné kapacity školní jídelny vaří obědy i pro cizí strávníky. Dále pak pronajímá tělocvičnu.

Celkové výnosy doplň. činnosti 189 547,00 Kč
Celkové náklady 159 867,50 Kč
Zisk 29 679,50Kč

Výsledek hospodaření za celou organizaci /hlavní a doplňková činnost/ byl zisk ve výši 209 400,98 Kč, který jsme v souladu s vyhl. 250/00 Sb. požádali o přidělení do fondu odměn .

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

V tomto kalendářním roce 2012 jsme pokračovali v čerpání dotace z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a to v oblasti podpory 1.4. Zlepšování podmínek na základních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání. Poskytovatel MŠMT přidělilo projektu regionální číslo CZ.1.07/1.4.00/21.0716.Tento program byl postupně realizován až do 28.2. 2013. Přidělená dotace činí 952 990 Kč.Částka je kryta 85 % z prostředků ESF a zbytek ze státního rozpočtu. Bližší podrobnosti o náplni programu jsou specifikovány v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.1901/21/7.1.4./2010.V roce 2012 byla převážná část zbývajících prostředků čerpána na odměny za tvorbu digitálních učebních materialů, které vytvořili a odpilotovali ve školním roce 2012/ 2013 učitelé. Dále na proškolování pro práci s digitílními technologiemi.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

V současné době nejsou na škole škole personální podmínky pro realizaci této aktivity.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Škola je zapojena v projektu EU peníze školám. Tento projekt byl úspěšně zakončen v únoru roku 2013.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery

Odborová organizace na škole není. Škola využívá ke spolupráci místní organizace a podniky. Pravidelně chodí žáci do místní knihovny i v rámci výuky. Žáci 2. stupně byli seznámeni s činností, využitím a možnostmi místního recyklačního dvora. V rámci této tématiky se uskutečnila i přednáška lektorů z Č.Budějovic o recyklaci odpadů.

Probíhá pravidelná spolupráce SRPDŠ při organizování aktivit pro naše děti. Mimo jiné lampionový průvod a táborák
v předvečer prvního máje, dětský maškarní bál a letní tábor.

Osvědčuje se i spolupráce s MŠ Bavorov, zejména při přípravě zápisu do 1.ročníku. V letošním školním roce byl uskutečněn adaptační kurz pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče za účasti budoucí učitelky paní Šárky Staré. Prvňáci se chodí podívat do mateřské školy. Společně zajišťujeme divadelní představení pro nejmenší žáky. Žáci devátého ročníku připravují drobné dárky a mikulášskou nadílku pro děti z MŠ.


 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS