POZOR - důležité! V sekci Informace pro rodiče najdete údaje o provozu školy v době hlavních prázdnin. 
Přečtěte si o zajímavých akcích našich žáků a prohlédněte si nové fotky ve fotogalerii!

Vyhledat

ŠVP
Z Bavorova do světa PDF Print E-mail
Základní vzdělání má žákům pomoci získávat a postupně zdokonalonat klíčové kompetence a poskytovat spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

Školní vzdělávací program Z Bavorova do světa je orientován na žáka a na jeho start do života. Má pomoci vybavit jej základními kompetencemi nezbytnými pro úspěšné uplatnění ve zvoleném oboru i v osobním životě. Respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje také efektivní a promyšlenou práci učitele, který využívá metody konstruktivní pedagogiky. Program klade velký důraz na to, že nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojení s praktickým životem.

Usilujeme o naplňování těchto cílů:
-aby naši žáci měli úctu k sobě samým i k druhým lidem
-aby věřili sami sobě, vždyť každý člověk je v něčem dobrý
-aby byli tvořiví a iniciativní, rozvíjeli své nadání po celý život
-aby se naučili překonávat neúspěchy
-aby byli samostatní, dokázali si utvořit vlastní názor a otevřeně jej vyjádřit
-aby se snažili dosahovat co nejlepších výsledků
-aby se dokázali vcítit do pocitů jiných lidí a komunikovat s nimi
-aby chodili do školy rádi

Z hlediska pedagogů je důležité, aby vytvářeli pozitivní klima ve škole, věnovali se každému dítěti a podle jeho potřeb individualizovali a diferencovali výuku. Učitelé se snaží o vstřícné a podnětné zázemí pro každého žáka ve vyučovacím procesu i v jeho volném čase. Škola pak usiluje o pozitivní a podnětné prostředí pro pedagogy, pro žáky i jejich rodiče. Snaží budovat mezi nimi vzájemnou důvěru a respekt, dodržuje demokratická pravidla a vnitřní kázeň.

Ve vyučovacím procesu jsou používány takové metody a formy výuky, které motivují žáky k samostatnému myšlení a k celoživotnímu vzdělávání. Vedou je ke schopnosti získávat a třídit informace a využít získané poznatky při řešení problémů.

Naše škola je i místem pro další aktivity žáků po ukončení výuky. Vycházíme z toho, že většina žáků zůstává po vyučování ve školní družině. Smysluplnné využití volného času je zde zajištěno prostřednictvím zájmových kroužků.

Kompletní ŠVP je k dispozici v ředitelně školy.


 Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS