POZOR - důležité! Měníme banku! Od 1. 6. 2019 dochází ke změně účtu školní jídelny pro úhradu stravného.
Nové číslo je: 287836488/0300

Vyhledat

Aktuální informace
Zápis do ZUŠ Vodňany – pobočka Bavorov PDF Print E-mail
Máte doma potomka, který má rád hudbu, rád maluje nebo tančí a je mu minimálně 6 let? Tak neváhejte a přijďte s ním k zápisu do pobočky ZUŠ Vodňany v Bavorově.
Zápis se bude konat ve dnech 20. 5. a 21. 5. 2019 vždy od 13:00 – 16:00 hodin v budově ZUŠ v areálu ZŠ Bavorov.
A o co u zápisu půjde? Je to prosté, naši zkušení pedagogové vyzkouší vaše dítko z jednoduchých věcí nutných pro přijetí (rytmus, zpěv písničky atd.) a poté bude rozhodnuto o jeho zapsání do naší školy.
Více informací najdete na www.zusvodnany.cz
Těšíme se na Vás.
Roman Ondřich DiS., ředitel ZUŠ Vodňany


 
Zápis do první třídy - duben 2019 PDF Print E-mail
Zápis do I. třídy na školní rok 2019/2020:
  • pátek 26. dubna 2019 od 13,00 do 18,00 hodin
  • sobota 27. dubna 2019 od 8,00 do 11,00 hodin
K zápisu je nutno přinést:
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • dotazník pro rodiče žáka I. třídy
 
ŘEDITELSKÉ VOLNO - 1. 4. 2019 PDF Print E-mail
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů na pondělí 1. 4. 2019 pro žáky Základní školy Bavorov, příspěvková organizace ředitelské volno. 

Škola i areál školy bude uzavřen, včetně přerušení činnosti školní družiny a školní jídelny. Strava bude pro tento den hromadně odhlášena z ředitelství školy.
 
Volby do školské rady - 2018 PDF Print E-mail
Kandidátní listinu pro volby zákonných zástupců žáků do Školské rady při ZŠ Bavorov, které se uskuteční ve čtvrtek 15.11.2018, najdete zde.
 
Volby do školské rady - 2018 PDF Print E-mail
Vážení rodiče,

v letošním školním roce končí funkční období Školské rady při Základní škole Bavorov, příspěvková organizace, která byla zřízena na základě §167 zákona č. 561/2004 Sb. Proto je potřebné uskutečnit nové volby.

Volby se budou řídit Volebním řádem. Počet členů Školské rady je celkem 6. Členy školské rady ze strany zákonných zástupců žáků školy se stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. Členství v školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka, jestliže tento přestal být žákem školy.

Volby se uskuteční ve čtvrtek 15. 11. 2018 v průběhu třídních schůzek. Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek, na kterém zakroužkuje maximálně dvě jména z navržených kandidátů. Lístek se zakroužkováním více než dvou jmen bude neplatný. Volba je tajná. Volební urna bude umístěna v učebně v 1. patře hlavní budovy školy.

Školská rada a volby se podle § 167 řídí těmito pravidly
1. Při základních školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
4. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
5. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
6. Funkční období členů školské rady je tři roky.
7. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Školská rada má podle § 168 tyto kompetence
1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny.
3. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.
4. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
5. Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
6. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
7. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen: umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

V průběhu listopadu proběhnou doplňovací volby do školské rady také u zástupců pedagogických pracovníků.

Pokud máte zájem kandidovat, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji s vlastnoručním podpisem osobně, nebo prostřednictvím svého dítěte, ředitelce školy nebo třídnímu učiteli nejpozději do pátku 10. 11. 2018. Formulář přihlášky ve formě PDF dokumentu ke stažení 
zde.

Seznam všech navržených kandidátů bude zveřejněn od 13. 11. 2018 na webových stránkách školy a nástěnce školy
v elektronické žákovské, dále bude vyvěšen ve čtvrtek 15. 11. 2018 u vstupních dveří školy.

Nové složení školské rady bude zveřejněno do konce měsíce listopadu 2018 na www.zsbavorov.cz.

Jana Sedláčková
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 1 of 8

Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS