POZOR - důležité! Měníme banku! Od 1. 6. 2019 dochází ke změně účtu školní jídelny pro úhradu stravného.
Nové číslo je: 287836488/0300

Vyhledat

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 / 2008 PDF Print E-mail
Výroční zpráva ZŠ – struktura podle § 7 vyhlášky č. 15/2005

1. Základní údaje o škole
1.1 Škola
1.2 Zřizovatel
1.3 Součásti školy
1.4 Základní údaje o součástech školy
1.5 Materiálně-technické podmínky školy
1.6 Údaje o školské radě
2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
2.2 Vzdělávací programy
3. Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
4.2 Výsledky přijímacího řízení
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
5.2 Údaje o zameškaných hodinách
5.3 Údaje o integrovaných žácích
5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách
7.2 Účast žáků školy v soutěžích
7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích
8.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
9. Základní údaje o hospodaření školy


Kompletní zpráva je uložena v ředitelně ZŠ.
Na požádání bude zájemcům předložena k nahlédnutí.

 
Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS