POZOR - důležité! Měníme banku! Od 1. 6. 2019 dochází ke změně účtu školní jídelny pro úhradu stravného.
Nové číslo je: 287836488/0300

Vyhledat

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010 PDF Print E-mail
Výroční zpráva ZŠ – struktura podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 ve znění vyhlášky 225/2009

1. Základní údaje o škole
1.1 Škola
1.2 Zřizovatel
1.3 Součásti školy
1.4 Základní údaje o součástech školy
1.5 Materiálně-technické podmínky školy
1.6 Údaje o školské radě

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
2.2 Vzdělávací programy

3. Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
4.2 Výsledky přijímacího řízení

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
5.2 Údaje o zameškaných hodinách
5.3 Údaje o integrovaných žácích:
5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách
8.2 Účast žáků školy v soutěžích
8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

10. Základní údaje o hospodaření školy

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery


Kompletní zpráva je uložena v ředitelně ZŠ.
Na požádání bude zájemcům předložena k nahlédnutí.


 
Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS